<< การเรียนภาษา   Studying Languages >>     การศึกษา ต่อในสหรัฐ / Study in the US
ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. ระดับอนุบาล ( Kindergarten) การศึกษาระดับนี้ ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ

2. ระดับ ประถมศึกษา (Elementary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 6 - 11 ปี มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี (ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถม 6)

3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 12 - 18 ปี (มัธยมปีที่ 1-6)

4. ระดับอุดมศึกษา การศึกษาในระดับนี้ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

4.1. วิทยาลัย 2 -3 ปี (College) เป็นหลักสูตร 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการสอนมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1) การโอนวิชาเรียนเพื่อต่อปริญญาตรี (Transferable Program) ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อปีที่ 2 หรือ 3 ของมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีได้

2) Associate's Degree การเรียนเพื่อให้ได้ อนุปริญญา เน้นทางวิชาชีพ ความสามารถในงานเทคนิค

4.2. มหาวิทยาลัย (University) เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) ปริญญาโท (1 - 2 ปี) และปริญญาเอก (4 ปี) เน้นการสอนและการค้นคว้าวิจัยในแง่วิชาการ ภาคการศึกษา

สถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาใช้ภาคการศึกษาหลาย แบบแตกต่างกันออกไปขึ้นกับ ความต้องการของสถานศึกษา และความนิยมของท้องถิ่น ได้แก่

1. ระบบ Semester แบ่งเป็น 2 Semester ๆ ละ 16 - 18 สัปดาห์ และอาจมี summer session

1.1. Fall Semester เปิดประมาณกันยายนถึงกลางธันวาคม

1.2. Spring Semester เปิดประมาณมกราคมถึงกลางเมษายน

1.3. Summer Semester เปิดประมาณกลางพฤษภาคมถึงสิงหาคม

2.ระบบ Trimester แบ่งเป็น 3 เทอม ๆ ละ 3 เดือน

2.1. First เปิดประมาณกันยายนถึงธันวาคม 2.2. Second เปิดประมาณมกราคมถึงเมษายน 2.3. Third เปิดประมาณพฤษภาคมถึงสิงหาคม


ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ และ
How to Study in the United States ของ รัฐบาลสหรัฐ


The education system of the United States is divided into 4 levels:

1. Kindergarten. This is not a compulsory education.

2. Elementary School is compulsory for children 6 to 11 years of age, 6 years (grade 1 to 6).

3. Secondary school is compulsory for children aged 12-18 years (junior highs : grade 7 to 9 and high school : grade 10 to 12)

4. Higher education Education.

     4.1. College is a two-year course of higher education. There are two major types.

            4.1.1) Transferable Program. Students can transfer their study to the second or third year of the university to earn a bachelor degree.

            4.1.2) Associate's Degree. Students can study in a college to earn an associate's degree.

     4.2. University offers bachelor's degrees (4 years), master's degrees (1 - 2 years), and doctorates (4 years), focusing on practicing and research.

Semesters

The educational institutions in the United States use a variety of educational semesters, depending on the needs of the schools and the locals.

1. A year can be divided into 2 semesters, 16 to 18 weeks each, and may have a summer session.

     1.1. Fall Semester is open from September to mid December.

     1.2. Spring Semester is open from January to mid April.

     1.3. Summer Semester is open from mid-May to August.

2. The trimester system is divided into 3 semesters, each 3 months.

     2.1. The first opens around September to December.

     2.2. The second is around January to April.

     2.3. The third opens from May to August.


Source: Ministry of Education, Thailand and How to Study in the United States by the US government.
ข้อ พิจารณาในการศึกษาต่อในสหรัฐ / Considerations on Study in the US

Copyright (c) 2013

KBS Service
เคบี เอส เซอร์วิส    40/7 ซ.มีสุข ถ. แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 095-7060-350  อีเมล์ : su_trans@yahoo.com


KBS Service    40/7 Meesuk Lane, Chaengwatthana Rd., Lak Si District, Bangkok Tel.: 095-7060-350    e-mail: su_trans@yahoo.com